DADDER Kimdir?

DAD-DER (Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği), deniz çalışanlarının örgütlenmesi ve sosyal, ekonomik, kültürel haklarının korunarak geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Derneğimiz, yıllardan beri bir dolu sorunla boğuşan denizcilik camiasının en çok ezilen, en çok sömürülen ve en fazla fedakârlığa katlanan kesimi olan deniz çalışanlarının bir araya gelerek, sorunlarına çözüm arayışı içerisine girmelerinin mütevazı bir aracı olma çabası içindedir. Bu sorunların aşılabilmesi, tüm deniz çalışanları arasında ve hiçbir ayrım gözetmeksizin yürütülecek zorlu ve sabırlı bir çabayı gerektiriyor.

Derneğimizin en önemli işlevi, hiç kuşkusuz deniz çalışanlarının güncel ve yakıcı sorunlarına çareler üretebilmektir. Gemide, üstelik de yabancı bir limanda iken karşı karşıya kalınan ücretini alamama veya eksik, geç alma, çalışma ve yaşam koşullarının asgari yeterliliklerinin bile sağlanamaması ve burada tek tek sayamayacağımız pek çok konuda, gemiadamları ile armatörler arasında çok çeşitli ihtilaflar doğabilmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşan deniz çalışanları, çoğunlukla ya kaderlerine razı olmakta ya da bireysel mücadeleyi tercih ederek kendi başlarına sorunlarını halletme yoluna gitmektedirler.

Örgütlü olmanın ve bir güç birliği oluşturmanın önemi de burada başlamaktadır. Derneğimiz; birlikte çalıştığı avukatları aracılığıyla deniz çalışanlarını ilgilendiren hemen her konuda davalar açmak, hukuki yardımda bulunmak, işbirliği yapılmasında yarar görülen ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak gibi bir işleve sahiptir.

Pek çok gemi adamının deneyimleriyle sabit olduğu gibi, bireysel olarak avukat tutarak armatörle uğraşmak ve bu yolla başarıya ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Oysa aynı işi bir kurumun üstlenmesi çok daha farklı neticeler alınmasını sağlayacaktır. İş mahkemelerinde açılan davaların 1-1,5 yıl gibi uzun sürelerde sonuçlandığı göz önüne alındığında, kurumsal olarak üstlenilen davaların hem takibi hem de armatör üzerinde sürekli bir basınç oluşturulabilmesi çok daha kolay olacaktır. Ayrıca bazı durumlarda, gemiadamlarının teşhir olmaktan çekinerek yasal haklarını aramaktan vazgeçtikleri de hatırlanacak olursa, dernek gibi bir kurumun sağlayacağı avantajlar çok daha iyi kavranacaktır.

Bir kurum olarak derneğin; çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden ve hizmet akdinden kaynaklanan hakları konusunda, üyeleri ve mirasçılarını (yazılı başvurulan üzerine) temsil etmek, açılan davalara taraf olmak, gerekirse adli, maddi veya manevi yardımda bulunmak açısından hiçbir çekincesi veya kısıtlaması yoktur.

Deniz çalışanlarının önemli bir sorunu da, birbirleriyle iletişim kurmakta çektikleri zorluktur. Karşılaşılan problemlerin niteliği ve çözümü gibi konularda bir deney aktarımının olmasını engelleyen ve bu yüzden benzer sorunların defalarca kez yinelenmesine sebep olan bu duruma en iyi örnek, herhalde bazı denizcilik firmalarında yaşananlar olacaktır. Onlarca kişinin, aylarca çalıştıkları halde ücretlerini alamadıkları için şirketi mahkemeye vermiş olmaları, fakat buna rağmen sektörde yaşanan işsizlik ve gemiadamlarının birbirlerinden bihaber olmaları nedeniyle, her seferinde yeni ve farklı on kişiler bu şirketlere gitmekte, gemilerde çalışmaya başlamakta ve neticede aylarca çalıştıktan sonra beş kuruş para alamadan gemiden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar.

Oysa, iyi bir iletişim ağının kurulması ve sektör, şirket ve gemi bazında bilgiler içeren kapsamlı bir bilgi bankasının varlığı halinde, en azından bu tür hataların tekrarlanmasının önüne geçmek mümkündür. Derneğimiz, deniz çalışanları arasındaki iletişimi organize ederek ve bu anlamda bir irtibat bürosu gibi hareket ederek üyelerinin ve kendisine başvuran diğer deniz çalışanlarının sektörün, çeşitli şirketlerin ve gemilerin durumu hakkında bilgi edinebilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla oluşturduğumuz bir veri tabanı sayesinde, bu konularda kolaylıkla bilgi edinebilmek mümkün olabilmektedir.

Birbirlerinden ve sektörün durumundan haberdar olan gemiadamlarının, ortak çıkarları temelinde ortak tutum alabilmeleri çok daha kolay olacaktır. Örgütlenme bilincinin, deniz çalışanları arasında dayanışma ve yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kurslar, seminerler ve konferanslar, hâlihazırda derneğimiz bünyesinde düzenlenmektedir. Niyetimiz, deniz çalışanlarını hakkını bilen ve almak için mücadele eden kişiler haline getirmektir.

Bu sorunlar bir çırpıda çözülecek sorunlar değildir, fakat uzun ve sabırlı bir mücadele şarttır. Yılların birikimi olan problemlerin aşılması da zaman alacaktır ve bu anlamda hiçbir sorunun kalıcı olarak çözülmesi beklenemez, ancak mutlak çözümlere ulaşılmamış olması da kazanımların değerini azaltmaz. Tek bir raundu kazanmak ve kaybetmek maçı kazandığımız veya kaybettiğimiz anlamına gelmez, fakat rauntları kazanmadan da maçı kazanamayız. Örgütlenerek güç biriktirmeli ve nerede, ne zaman harekete geçeceğimizi iyi bilmeliyiz. Bireysel kurtuluş mümkün değildir. Hem kazanmak, hem de kazanımlarımızı geliştirmek için örgütlenmek zorundayız.

DAD-DER, tüm bu amaçlarla, deniz çalışanlarının örgütlenmesi ve güç birliğinin sağlanması için kurulmuş bir koordinasyon merkezidir. Sorunların çözümü için atılan adımların takibi, sürekliliğin sağlanması ve deneyimlerin biriktirilerek dersler çıkartılması, ancak ortak bir çatı altında toplanarak gerçekleştirilebilir. Denizcilerin güvenebilecekleri bir kurumun yaratılması, en acil ihtiyaçtır. Unutmayalım, gücümüz birliğimizden gelir!