İşyerlerinde Alınması Gereken Covid-19 Tedbirleri

Koronavirüs küresel çapta etkisini giderek arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesiyle birlikte dünyanın tüm ülkelerinde daha geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.  Koronavirüsün asıl tehdit ettiği kesimler tüm dünyada emekçiler ve aileleri.  Bu yüzden çalışanların korunabilmesi için açıklanan tedbirlerin layıkıyla yerine getirilmesinin ötesinde atılması gereken adımlar var. Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerinde sendikalar çalışanların korunması için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini ve taleplerini açıklıyorlar.

Bu kapsamda, Küresel Sendikalar Konseyi işçilerin sağlıklarını ve işyerlerindeki haklarını korumak için sendikaların, işverenlerin ve hükümetlerin işbirliği içinde olmaları gerektiğine dair bir bildiri yayınladı.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow: “Hükümetler, çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının ve gelirlerinin korunabilmesi amacıyla acil olarak ekonomik teşvik planları ve işyeri tedbirleri alınması için harekete geçmeli. Acil ekonomik teşvik paketleri ücretli hastalık izni, gıda, elektrik, ısınma vb. gibi temel barınma ihtiyaçlarının karşılanması için desteğin yanı sıra, istihdam durumlarına bakılmaksızın tüm çalışanların sosyal güvence kapsamlarının genişletilmesini içermelidir” dedi.

ITF Genel Sekreteri ve Küresel Sendikalar Konseyi Başkanı Stephen Cotton: “Bu pandeminin çalışma hayatı için zor bir ortam oluşturduğunu kabul ediyoruz. Ancak işverenler, tedarik zincirleri boyunca işçilerin güvenliğini sağlamak hususunda sorumlu ve kararlı davranmalıdırlar. Bu sorumluluk alanı işçilere Covid-19’un bulaşmasını engelleme göreviyle başlamalı; kriz boyunca, istihdam durumlarına bakılmaksızın tüm çalışanların ücretlerinin korunmasına, esnek çalışma koşullarından dolayı gerekli desteğin sağlanmasına ve hastalık izninin garanti altına alınmasına kadar genişletilmelidir.  Covid-19’un getirdiği zorluklara hep beraber göğüs gerebiliriz. Bu yüzden işverenleri işçilerin haklarına ve refahına öncelik vermeye çağırıyoruz” dedi.

Dünya çapında 200 milyon işçiyi temsil eden Küresel Sendikalar Konseyinin hükümetlerden talepleri şunlar:

 • Ücretli hastalık izni hakları derhal genişletilmeli, istihdam durumlarına bakılmaksızın, güvencesiz ve kayıt dışı çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm çalışanların sosyal güvenlik kapsamı genişletilmeli ve gelirleri korunmalı
 • Ekonomiyi ayakta tutmak üzere, işçilerin refahını ve ücretlerini, küçük ve orta ölçekli işletmeleri koruyacak devlet destekli teşvik paketleri sunulmalı.
 • Çokuluslu kurumlarla iş birliği yapılmalı, Covid-19’un yarattığı tehditlerle baş edebilme kapasitesi düşük ülkelere yardımlar arttırılmalı ve çokuluslu finans kurumlarının ulusal ihtiyaçları değerlendirmeye alması ve uygun şekilde karşılık verilmesi sağlanmalı

Küresel Sendikalar Konseyinin işverenlerden talepleri ise şunlar:

 • İşçilerin sağlığına, haklarına ve refahına yönelik tehlikeleri tespit etmek ve Covid-19’a karşı işyerinde yapılması gerekenleri uygulamak ve geliştirmek için sendikaları tanıyın ve onlarla müzakere yürütün.
 • İşyerlerinizdeki ve tedarik zincirlerindeki tüm çalışanlar için yasal yükümlülüklerinizi tanıyın ve uygulayın. Tedarikçilerinizle, Covid-19’un yarattığı tehditlere karşı işçilerin refahına ve haklarına öncelik tanıyacak şekilde çalışın.
 • Covid-19 tehlikelerini göz önünde bulundurma, azaltma, önlemeye yönelik belirleme süreçleri ile hükümetler ve işverenlerin sorumluluklarını değerlendirme süreçlerine işçi temsilcilerini dâhil edin.
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili planların istisnasız bir şekilde hayata geçirilmesini ve takip edilmesini sağlayın.
 • Toplu sözleşme yoluyla mutabakata varılan ücretlerin tüm çalışanlar için korunmasını ve ödemelerin eksiksiz yapılmasını sağlayın.
 • Covid-19 riski taşıyan veya enfekte olan çalışanlar için izinlerinin ilk gününden itibaren, tatil veya hastalık ödeneği şeklinde ücretli izin garantisi sağlayın.
 • Covid-19 ve alınan önlemlerden olumsuz şekilde etkilenen standart-dışı istihdam biçimleri ve iş sözleşmeleri de dâhil olmak üzere, tüm çalışanlar için bir fon oluşturun.
 • Tüm çalışanlar için gerekli işyeri ve çalışma düzenlemelerini sağlayın.

Tüm çalışanlara, özellikle sağlık çalışanlarına, gerektiğinde, ücretsiz tıbbi test, tedavi, eğitim, ekipman ve eğitim olanakları sağlanmalıdır. Özellikle birçoğu korunmasız durumda olan göçmen işçilerin durumlarıyla özel olarak ilgilenilmelidir. Covid-19’un yarattığı tehlikelere karşı verilen yanıtların bir parçası olarak, sağlık kontrollerinden geçen çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliği korunmalıdır. Salgını kontrol altına alma amacıyla alınan yerel ve/veya ulusal tedbirlerden dolayı çalışanlar işe gidemiyorsa, tedbirler sona erdiğinde en kısa sürede işçiler her zamanki görevine geri dönebilmelidir.