Özel İstihdam Büroları Yasası Kabul Edildi

Kiralık işçiliğin önünü açan yasa tasarısı 5 Mayıs Perşembe 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modeli hayata geçirilebilecek.

Sendikalar ve çeşitli işçi örgütleri, kanun tasarısının geri çekilmesi için mücadele ediyorlardı.  Yapılan eylemlerde, özel istihdam bürolarının iş güvencesini ve kadrolu çalışmayı tümden ortadan kaldıracağı, işçileri kölelik koşullarına mahkûm edeceğine işaret ediliyordu. Ancak işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını yakından ilgilendiren bu yasa, Başbakanın istifa etmesiyle dikkatlerin bu tarafa çekildiği bir süreçte Meclis’ten geçirilebildi.

Yasanın içeriği şöyle:

  • Özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişliyor ve geçici iş ilişkisi (kiralık işçilik) kurma faaliyeti bu bürolara veriliyor. Bürolara, işçisini geçici olarak başka (kiralayarak) işverene devretme yetkisi veriliyor. Kiralık işçinin patronu özel istihdam bürosu olacak.
  • Mevsimlik tarım, temizlik işleri; hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetleri için kurulacak geçici iş ilişkisinde süre sınırı aranmayacak.
  • Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.
  • İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak yaptırılan işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin çıkması halinde, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması halinde ve mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde, en fazla 4 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Ancak bu şimdilik böyle, fiili durumda patronlar kanun kural falan tanımıyorlar.
  • Geçici iş sağlama, toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecek. Mevsimlik işlerde bu şart aranmayacak. Sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe işçi çalıştırılamayacak.
  • Grev ve lokavt uygulaması sırasında geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştırılamayacak.
  • İşletmede kiralık işçi olarak çalıştırılacak işçilerin sayısı toplam işçi sayısının dörtte birini geçmeyecek. Ancak 10 ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde 5 işçiye kadar kiralık işçi çalıştırılabilecek. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek.
  • Kanunla, “çağrı üzerine çalışma” başlığına “uzaktan çalışma” da eklendi. Uzaktan çalışma, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlanıyor.

Kanun işçilerin çalışma koşullarını daha da ağırlaştıracak. En önemlisi de çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal hakların korunması için şart olan sendikal örgütlülüğü  neredeyse imkânsız hale getirmesidir.  Kanunda işçilerin sendikal örgütlenme haklarına dair bir ibare bulunmuyor. Çalışma biçiminin geçiciliği sendikal örgütlenmenin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Bu haliyle kiralık işçilerin sendikalara üye olmaları baştan engellenmiş oluyor. Bu yasa daha önce de gündeme gelmiş, hatta Meclis’te kabul edilmiş fakat kamuoyundan gelen tepkiler üzerine o zamanki cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilmişti. Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor.